در این بخش می خواهیم با تجربه جالب یک فردی که لحظات مرگ را حس کرده بشنویم.