این نفربر ارتقاء سنگینی روی پلتفرم بی تی آره 50 ؛ از مزیت های این نفربر برجک بدون سرنشین و حفاظت بیشتر در زره است.