لیو جینگجی چند سال قبل تصمیم گرفت به جای پا از دستان پر توانش برای راه رفتن بهره ببرد