اولین جمله‌ای که به ذهنت بعد از شنیدن یارانه میرسه چیه؟