ماجرای عمل صالح سید محمدباقر شفتی که پس از آن باعث فضل خدا و ثرتمند شدن ایشان شد.