آیا فایل های سری دیگری هم در اختیار این گروه تولید مصاحبه ها هست؟ اصولا هدف از تهیه مصاحبه های طولانی و ضبط مسائل سری چیست؟