نخبه‌ ای که لرزه بر اندام اسرائیل انداخت و معادلات منطقه‌ ای را بر هم زد، موشن گرافی آنچه درباره شهید حجازی نمی‌ دانید.