ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت؛ شعری فاخر و عجیب از مثنوی مولوی که در برنامه همرفیق توسط شهاب حسینی خوانده شد.