بخشی از برنامه زندگی پس از زندگی که به تجربه افرادی که تا نزدیک مرگ و جداشدن روح رفتند، در این قسمت جریان جالب شفا گرفتن از امام حسین علیه السلام و بازگشت به زندگی.