توضیح اینکه چه روشهایی برای تشخیص ییماری داون وجود دارد و آیا قابل اطمینان هست.