بخشی از برنامه زندگی پس از زندگی که به تجربه افرادی که تا نزدیک مرگ و جداشدن روح رفتند، در این قسمت جوانی از حالات سخت عذاب روح خود بخاطر گناهان می گوید.