این انیمیشن به مسائل و مشکلات خانوادگی می پردازد در این قسمت به علل تمایل خانواده ها به تک فرزندی است.