دارد زمان آمدنت دیر می شود آقا، جوان منتظرت پیر می شود آقا؛ استوری انتظار اینستاگرام و وضعیت واتساپ