علی داوودی با این حرکت که وزنه دوم او بود به طلای آسیا دست یافت