‌می بینم آن شکفتن شادی را پرواز بلند آدمیزادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را؛ شعرخوانی هوشنگ ابتهاج.