غیر از تو کسی در دل من جاشدنی نیست... مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.