روایت کارشناس رسانه فرانسوی از تاثیر قرارداد ایران و چین بر آمریکا و آینده اقتصادی جهان و این کشورها