با گسترش تلفن همراه و فضای مجازی بیشتر مراقب کودکانمان باشیم تا با دنیای واقعی آشناتر شوند.