حاج آقا دانشمند: اگر می خوای مالت برکت داشته باشه با خانواده ات خوش اخلاق باش دعای خانواده موثر است