فیلم صحبت های کودکی که عاشق تیم فوتبال استقلال است و هنگام شادی پیروزی این تیم توسط یک کودک آزار مورد اذیت واقع شد.