کلیپ مصاحبه مردمی از نقش مادران در نهادینه کردن مفاهیم دینی مانند نماز و روزه و اخلاق در جان فرزندان