چی بی سر و صدا اگر ما رو دعوت نکردی عیب نداره ولی باید حتما خانوم میو رو دعوت می کردی؛ کلیپی بامزه از برنامه کلبه عمو پورنگ