آقای دکتر شما هزار کیلو هستید معلومه که حسابی غذا می خورید؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت روزی که مانیا دکتر شد.