زردآلو تنها شده بود یه پروانه خوشگل اومد و بالهاش او را نوازش کرد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت سه قصه زرد آلو، عنکبوت و قطار