رهبر معظم انقلاب: گفتم دوران بزن و در رو تمام شده؛ این جور نیست که شما بگید می زنیم و در می ریم، نه خیر؛ پاتون گیرخواهد افتاد و ما دنبال می کنیم ...