دور تا دور حرم لشکری ایرانی ها فاطمیون نجباء سوری و لبنانی ها؛ خاطرت جمع در این عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها... شعرخوانی یکی از جوانان خوزستان در حضور حاج قاسم.