روحانی در 31 فروردین 1400 اعلام کرد اجازه ندادیم قحطی کالا در کشور رخ بدهد.