دیمونا که حدود 70 سال پیش با مشارکت فرانسوی ها ساخته شده است سالها از امریکایی ها هم مخفی شده بود تا اینکه یک افشاگر درباره آن توضیح داد و البته این توان هسته ای اسراییل که کل منطقه را تهدید می کند می توان فرصت برای نابودی خود اسراییل هم باشد.