در سکانسی از سریال احضار زهره می گه که چه کسایی می تونن روح اموات رو احضار کنند.