گل چهارم پرسپولیس به گوا توسط کامیابی نیا در دقیقه 58گوا 0 - پرسپولیس 4