رجز آن است که آغاز کند محشر را یا حیدر، خطبه خواندم که ببینند دمی حیدر را یا حیدر، بشنود هر که یهودی که در این دنیا هست یا حیدر، پدرم بود که انداخت درِ خیبر را یا حیدر