سید الشباب نفس من بندته نفس بوتراب. سید الشباب همه کسم شدی همه کس بوتراب. تک ستارمی وسط کهکشون چشامو دوختم به تو. تک ستارمی همه آسمونمو فروختم به تو... سینه زنی شور رحلت حضرت خدیجه سلام الله با نوای جواد مقدم در هیئت بین الحرمین تهران.