به سیم و زر چه حاجت بود از این ها فراتر داشت. پر از خورشید بود آری نگاهی کیمیاگر داشت. زنان از بی حجابی ها سر تسلیم افکنده. ولیکن ذوالحیا از چادر خود تاج بر سر ... مدح و روضه رحلت حضرت خدیجه سلام الله با نوای محمدرضا طاهری در شب دهم ماه مبارک رمضان.