چرا هیچ انسان معروفی لقب گوسفند برای خودش انتخاب نمی کنه مثلا گوسفند فیلسوف؛ کلیپ بامزه از برنامه کلبه عمو پورنگ