مولای من حالم مانند کسی است که در قعر قبر مانده. کلیپ مناجات مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.