به این مادر افغانی گفته بودن پسرت به دست داعشی ها شهید شده بعد از پنج سال فرزندشو میبینه که واکنش مادر دیدنیه در برنامه ای مانند ماه عسل در افغانستان