موشن استوری سخنان مقام معظم رهبری در انتخاب فرد شایسته برای ریاست جمهوری. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان خراسان شمالی.