مصاحبه مردمی درباره اینکه آخرین بار کی احساس خوشبختی داشتید