نقاشی های بر پایه ارتقا خلاقیت کودکان که معمولا از ابزار ساده نیز بهره می برد این قسمت نقاشی انواع توپها با کمک سکه