سلام علیکم همسایه حالت چطوره همسایه کاری نداری همسایه باری نداری همسایه آروم جوونی همسایه چه مهربونی همسایه؟ ترانه شاد کودکانه امیرمحمد در برنامه کلبه عمو پورنگ.