دایی مائده پدر زهره به سوال دخترها در مورد اینکه آیا احضار روح واقعیت داره و این کار درست هست یا نه پاسخ میده.