در سکانسی از قسمت 7 سریال احضار مائده که برای احضار روح کامرانی سراغ یک فال گیر می رود، با روح کامرانی مواجه می شود.