مائده که بخاطر مرگ کامرانی خود را نمی بخشد و احساس گناه می کند و در خواب کابوس روح کامرانی را می بیند تصمیم می گیرد با کمک یک طالع بین روح کامرانی را احضار کرده و از او حلالیت بطلبد...