روسری حریر ساده اش هم خیلی شیکه با این کلیپ می تونید آموزش بستن ساده روسری حریر را تماشا کنید.