انسان در زندگی اجتماعی با مسایلی گوناگون مواجه است اما چطور باید آنها را حل کند و یا دوباره بررسی کند این یک مهارت بنام مهارت حل مسئله است که خانم دکتر سمانه رضایی توضیح می دهند.