سخنان دلنشین و تاثیرگذر آیت الله مجتهدی تهرانی درباره غفلت انسان