میخوام بگم ببخش منو، روم نمیشه... بگم گناهامو به تو، روم نمیشه... هیچوقت نیاوردی به روم گناهکارم... میخوام بگم یا غافرو... روم نمیشه... مناجـات با خدا بانوای: حاج میثم مطیعی.