برای اینکه در طول روزه داری گرسنه و تشنه نشوید ما برای غذاهای سحری این نکات رو به شما پیشنهاد میکنیم.