همه قطعات فیلم زندگی شیرین را در حمام خواندم تا پول استودیو ندهیم!