برای بافت پادری راحت و زیبا و سبک تعداد کاموا بستگی به متراژ کارتون داره و اینکه چقدر پرتراکم یا کم تراکم ببافین اما حدودا برای هر نیم متر مربع یک و نیم تا دو کلاف